PYP Terimler Sözlüğü

İNGİLİZCE TÜRKÇE
International Baccalaureate Organization (IBO) Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO)
Primary Years Programme (PYP) İlk Yıllar Programı (PYP)
Middle Years Programme (MYP) Orta Yıllar Programı (MYP)
Diploma Programme (DP) Diploma Programı
Student Profile Öğrenci Profili
Inquirers Araştıran-Sorgulayan
Thinkers Düşünen
Communicators İletişim Kuran
Risk-takers Riski Göze Alan
Knowledgeable Bilgili
Principled İlkeli
Caring Duyarlı
Open-minded Açık Görüşlü
Well-balanced Dengeli
Reflective Dönüşümlü Düşünen
Curriculum Model Eğitim-Öğretim Programı Modeli
Learners Constructing Meaning Öğrenin Anlamı Oluşturması
What do we want to learn? Ne öğrenmek istiyoruz?
How best will we learn? En iyi nasıl öğreniriz?
How will we know what we have learned? Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz?
Written Curriculum Yazılı Eğitim-Öğretim Programı
Essential Elements Temel Öğeler
Concepts Kavramlar
What do we want the students to understand? Öğrencilerin neyi anlamalarını istiyoruz?
Form Şekil
Function İşlev
Causation Sebep-Sonuç
Change Değişim
Connection Bağlantı
Perspective Bakış Açısı
Responsibility Sorumluluk
Reflection Dönüşümlü Düşünce
Engaging İlgi Çekici
Challenging Düşünmeye Zorlayan
Relevant Alakalı
Significant Önemli
Transdisciplinary Themes Disiplinlerüstü Temalar
Sharing the planet Gezegeni paylaşma
Who we are Kim olduğumuz
Where we are in place and time Bulunduğumuz yer ve zaman
How we express ourselves Kendimizi ifade etme yollarımız
How the world work Dünyanın işleyişi
How we organize ourselves Kendimizi düzenleme biçimimiz
Language Dil
Social studies Sosyal bilimler
Mathematics Matematik
Arts Sanat
Science and tecnology Bilim ve teknoloji
Personel, social and physical education Kişisel eğitim, toplumsal eğitim ve beden eğitimi
Taught Curriculum Sınıfta işlenen eğitim-öğretim programı
Unit planner Ünite formu
Collaborative planning Ortaklaşa plan yapma
Unit of inquiry Sorgulama ünitesi
What is our purpose? Amacımız ne?
What resources will we use? Hangi kaynakları kullanacağız?
How will we take action? Nasıl eyleme geçeceğiz?
To what extent did we achieve our purpose? Amacımıza ne ölçüde ulaştık?
Programme of inquiry Araştırma Sorgulama Programı
Central idea Ana fikir
An inquiry into Sorgulanılacak olanlar
Subject focus Üzerinde yoğunlaşılan dersler
Learned Curriculum Öğrenilen Eğitim Öğretim Programı
Assessment Değerlendirme
Formative assessment Süreç değerlendirmesi
Summative assessment Sonuç Değerlendirmesi
Self assessment Kendi kendini değerlendirme
Peer assessment Birbirini değerlendirme
(Implementation) standards (Uygulama) standartları
Assessing Değerlendirme
Authorized school Yetkili okul
Council of foundation Kurucu konsey
Early childhood Erken çocukluk dönemi
IBO Regional Office IBO Bölge Bürosu
Interculturel awareness Kültürlerarası farkındalık
Intenational education Uluslararası eğitim
Intenational mindedness Uluslararası bilinç
Intenational school Uluslararası okul
Language of instruction Eğitim Öğretim dili
Language policy Dil politikası
Learner Öğrenen
Learning Öğrenme
Learning outcomes Öğrenmenin sonuçları
Making the PYP happen İlk Yıllar Programını gerçekleştirmek
Onlice Curriculum Centre(OCC) Çevrimiçi Eğitim Öğretim Programı Merkezi
Open – ended questions Açık uçlu sorular
Organizing theme Genel tema
Planning Planlama
Portfolio of student work Öğrenci çalışmaları portfolyosu
Primary school İlköğretim Okulu
Professionel development Mesleki gelişim
Programme evaluation Programın değerlendirilmesi
Programme implementation Programın uygulanması
PYP coordinator İlk Yıllar Programı koordinatörü
PYP exhibition İlk Yıllar Programı sergisi
Rubric Davranış çizelgesi
Scope and sequence Kapsam ve sıralama
Secondary school İlköğretim İkinci Kademe
Structured inquiry Düzenli sorgulama
Teacher Öğretmen
Teaching Öğretim
Working language Kullanılan Dil
Workshops Çalıştaylar

PDF Versiyonunu İndirmek İçin Tıklayınız.