PYP’de Beceriler

“Öğrencilerimizin neleri yapabilmelerini istiyoruz?”

Anlama çabası PYP’nin inançları açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Fakat kavramların anlaşılmasına verilen önem, becerileri geliştirmenin ne kadar önemli olduğunun fark edilmesini önlememelidir. Anlamın belirginleşmesive dolayısıyla bir konunun anlaşılması, öğrencinin çeşitli becerileri kazanması ve kullanması ile tamamlanacaktır. Bu beceriler en iyi, PYP sorgulama ünitelerinin sunduğu türde anlamlı durumlar bağlamında geliştirilebilir.

Öğrencilerin amaca uygun bir sorgulama yapabilmeleri, daha sonraki eğitimlerine iyi hazırlanabilmeleri ve okuldan sonraki yaşamları için, temel beceriler olarak nitelenen becerilerin yanı sıra birçok diğer beceriyi de kazanmaları gerekmektedir. Bu beceriler, bilim dallarının sınırlarını aşan becerileri içermektedir ve aşağıda sıralandığı gibidir:

Sosyal Beceriler

 • Sorumluğu kabul etme: Görevleri gerektiği gibi üstlenmek ve tamamlamak, sorumluluğun bir bölümünü üstlenmeye istekli olmak
 • Başkalarına saygı duyma: Başkalarını dikkatle dinlemek, eşitliğe ve adalete dayalı kararlar almak, başkalarının inançlarının, bakış açılarının, dinlerinin ve düşüncelerinin farklı olabileceğini kabul etmek, başkalarını kırmadan kendi görüşünü dile getirmek
 • İşbirliği yapma: Topluluk içinde işbirliği yaparak çalışmak, başkalarına saygılı olmak, malzemeleri paylaşmak, sırasını beklemek
 • Çatışmaları çözme: Başkalarını dikkatle dinlemek, uzlaşmak, durumlara mantıklı tepkiler vermek, sorumluluğu uygun biçimde kabul etmek, adil olmak
 • Grup Halinde Karar Alma: Başkalarını dinlemek, fikirleri tartışmak, soru sormak, fikir birliğine ulaşmaya çalışmak ve fikir birliğine ulaşmak
 • Grup içinde çeşitli görevler üstlenme: Belirli bir durumda hangi davranışın uygun olduğunu anlamak ve bu doğrultuda hareket etmek, bazı durumlarda lider, bazılarında takip eden olmak

Araştırma Becerileri

 • Soruları oluşturma: Birinin öğrenmesi gereken ya da öğrenmek istediği şeyi belirlemek ve araştırabilecek, düşünmeye zorlayan ve alakalı sorular sormak
 • Gözlem yapma: Konuyla ilgili ayrıntıları yakalamak için bütün duyuları kullanmak
 • Planlama: Hareket tarzı geliştirmek, ana hatları yazmak, gerekli bilgileri bulmak için yollar geliştirmek
 • Veri toplama: Haritalar, anketler, doğrudan gözlemler, kitaplar, filmler, insanlar, müzeler, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi çeşitli birincil ve ikincil kaynaklardan bilgi edinmek
 • Verileri kaydetme: Çizerek, not tutarak, tablolar yaparak, çetele tutarak, rapor yazarak gözlemleri betimlemek ve kaydetmek
 • Verileri düzenleme: Bilgileri sıralamak ve sınıflandırmak, betimlemeler, tablolar, zaman çizelgeleri, grafikler ve şemalar gibi anlaşılır formlar kullanarak düzenlemek
 • Verileri yorumlama: Düzenli verilerden çıkan ilişkilerden ve örüntülerden sonuçlar çıkarmak
 • Araştırma bulgularını sunma: Öğrenilenleri etkili biçimde iletmek, uygun araçları seçmek

Düşünme Becerileri

 • Bilgi Edinme: Belirli bilgiler, düşünceler, sözcükler edinmek, benzer biçimde hatırlamak
 • Kavrama: Öğrenilen malzemenin anlamını yakalamak, öğrenileni iletmek ve yorumlamak
 • Uygulama: Daha önceden edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanmak
 • Analiz: Bilgiyi ve düşünceyi ayırmak, bileşenlerine ayırmak, aradaki ilişkileri görmek, benzersiz özellikleri bulmak
 • Sentez: Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirmek, yaratmak, tasarlamak, geliştirmek ve yenilik çıkarmak.
 • Değerlendirme: Seçilen ölçütlere-standartlara ve koşullara-dayanarak yargılarda bulunmak, kararlar vermek.
 • Diyalektik düşünce: Aynı anda iki ya da daha fazla bakış açısını düşünmek, bu bakış açılarını anlamak, başkasının/başkalarının bilgilerine dayalı olan her bir bakış açısı hakkında bir sav oluşturabilmek, başka insanların kendi bakış açılarının olabileceğini fark etmek.
 • Üst biliş (Düşünme üstüne düşünme): Kişinin kendisinin ve başkalarının düşünme süreçlerini çözümlemek, birinin nasıl düşündüğüne ve nasıl öğrendiğine kafa yormak.

İletişim Becerileri

 • Dinleme: Yönergeleri dinlemek, Başkalarını dinlemek, verilen bilgiyi dinlemek
 • Konuşma: Anlaşılır konuşmak, küçük ve büyük topluluklara sözlü bildirimde bulunmak, fikirleri açık ve mantıklı biçimde ifade etmek, görüşleri dile getirmek
 • Okuma: Bilgi edinmek ve zevk için çeşitli bilgi kaynaklarını okumak, okunanı kavramak, çıkartımda bulunmak ve sonuca varmak
 • Yazma: Bilgileri ve gözlemleri kaydetmek, not almak ve açımlamak, özet çıkarmak, rapor yazmak, günlük ya da kayıt tutmak
 • Görme: Görsel malzemeleri ve multimedyayı(çoklu ortamı) yorumlamak ve analiz etmek, imgeleri ve dili düşünceleri, değerleri ve inançları ifade etme yollarını anlamak, kişisel tecrübeler hakkında bilgiye dayalı seçimlerde bulunmak
 • Sunma: Çeşitli amaçlar ve seyirciler için görsel malzemeler ve multimedya hazırlamak, çeşitli görsel iletişim araçları yoluyla bilgi ve düşünce iletmek, etkili sunum ve gösterim için uygun teknolojiyi kullanmak
 • Sözlü olmayan iletişim: Görsel ve kinestetik iletişimin anlamını kavramak işaretleri görmek ve işaretler yaratmak, simgeleri yorumlamak ve kullanmak

Özyönetim Becerileri

 • Büyük kas becerileri: Büyük kas gruplarının kullanıldığı ve güç etmenin gerektiği becerileri gösterme.
 • Küçük kas becerileri: İnce kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanılması gereken beceriler göstermek
 • Mekânsal Bilinç: Birine göre nesnelerin konumu ya da nesnelerin birbirine göre konumu hakkında duyarlılık göstermek
 • Organizasyon: Etkinlikleri etkin biçimde planlamak ve yürütmek
 • Zaman yönetimi: Zamanı verimli ve uygun biçimde kullanmak.
 • Güvenlik: Kendisini ve başkalarını tehlikeye ya da riske atmaktan kaçınan davranışlarda bulunmak
 • Sağlıklı yaşam biçimi: Beslenme, dinlenme, rahatlama ve egzersizde dengeyi sağlamak için bilinçli seçimler yapmak; uygun hijyen ve bakımı uygulamak.
 • Davranış kuralları: Uygun kuralları ya da insan topluluklarının işleyiş yöntemlerini bilmek ve uygulamak
 • Bilinçli seçimler: Gerçeğe ya da görüşe dayalı uygun bir hareketi ya da davranışı seçmek